• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

23 wrz 2022

Dodatek dla gospodarstw domowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz.1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia. Zgodnie z art 24 ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1.    kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecuchowania albo piec kaflowy paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2.    kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3.    kocioł olejowy
zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
WAŻNE: Przez gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz z tzw. butli gazowej.
Wnioski wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO) należy składać w siedzibie OPS w Deszcznie przy ul. Strażacka 5 lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

czytaj więcej
23 wrz 2022

Kompleksowa Rehabilitacja szansą na powrót do zdrowia i pracy

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku można zdobyć nowy zawód dostosowany do obecnych możliwości zdrowotnych, a także polepszyć również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych  pod numerem telefonu: (22)50 55 600 oraz 68 422 78 07 lub 882 789 215.

 

czytaj więcej
20 wrz 2022

INFORMACJA

Informujemy, że wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno) będą wydawane i przyjmowane od dnia
26 września 2022 roku.

czytaj więcej
16 wrz 2022

DNI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ZUS-IE

Zapraszamy Państwa na spotkania, które organizuje ZUS w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Praca i Pasja”.

Wydarzenia w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnościami będą odbywały się przez cały wrzesień na terenie wszystkich oddziałów ZUS.

 

czytaj więcej
02 wrz 2022

NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA OBYWATELI Z UKRAINY

W związku ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, schronienie w Polsce znalazło wielu obywateli Ukrainy. Wiele z tych osób nie miało ze sobą paszportów lub innych dokumentów, które zgodnie z prawem RP mogłyby potwierdzać ich tożsamość i legalność pobytu w naszym kraju. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej od samego początku wojny podejmuje działania mające na celu ułatwienie obywatelom Ukrainy ich funkcjonowania w naszym kraju. Jednym z takich przedsięwzięć było uruchomienie w ramach aplikacji mObywatel cyfrowego dokumentu tożsamości dla ukraińskich uchodźców: Diia.pl. Jest to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Z uwagi na pojawiające się sygnały o konieczności kontynuacji promocji usługi Diia.pl i Profilu Zaufanego (PZ) zarówno po stronie urzędów jak i osób zainteresowanych Diia.pl, zostały przygotowane materiały informacyjne, które pozwolą łatwo i szybko zrozumieć czym są Diia.pl i PZ.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurami informacyjnymi na temat Diia.pl i PZ.

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia