• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Gmina Deszczno

Ośrodek Pomocy Społecznej  w  partnerstwie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Brzozowcu

realizuje  projekt   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

pn.,, Działamy wspólnie

Projekt realizowany jest w okresie  01.07.2019r. do  30.06.2020r.

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia  poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej do 30.06.2020r.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnikami Projektu mogą być:

a) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2014r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej

b)  mieszkańcy województwa lubuskiego ( Gmina Deszczno) – 20 osób ( bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo) tym:

    a)  osoby niepełnosprawne 

    b)  osoby korzystające z POPŻ

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby:

a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

b) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami

rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:

a)  Coaching osobisty

b)  Warsztaty indywidualne i grupowe z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku i stylizacji

c)  Warsztaty  rozwijające  zainteresowania i umiejętności ( kulinarne / decupage )

d)  Trening gospodarowania budżetem

 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie w

kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy :

a) Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje
     zawodowe uczestników projektu

Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.

Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb  z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego i zdrowotnego.

 

Poniżej regulamin udziału w projekcie:
/pliki/deszczno-ops/pliki/Regulamin%20udzia%C5%82u%20w%20projekcie.pdf

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia