• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje  o wolnym stanowisku na Koordynatora Klubu Senior+ w Osiedlu Poznańskim. 
Poniżej przedstawiamy informacje ogłoszenie o wymaganiach w stosunku do kandydatów, niezbędnych dokumentach, zakresie wykonywanych zadań na stanowisku, sposobie  i miejscu składania dokumentów aplikacyjnych. Dołączamy kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz druk oświadczenia o niekaralności.
 

Ogłoszenie: KOORDYNATOR KLUBU SENIOR+
Miejsce pracy: Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno
Wymiar etatu: 3/4
Ilość etatów: 1
Zlecający:Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogłoszono dnia: 2022.05.30
Nr ogłoszenia: 1/2022
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
1.    Obywatelstwo polskie.
2.    Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: pedagogika, psychologia, nauki społeczne, praca socjalna, socjologia.
3.    Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.
4.    Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych.
5.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
6.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
7.    Nieposzlakowana opinia.
8.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
1.    Umiejętność organizacji pracy.
2.    Dyspozycyjność i  zaangażowanie.
3.    Komunikatywność.
4.    Samodzielność.
5.    Podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych,
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Animowanie działalności Klubu Senior+,
2.    Opracowywanie planów pracy Klubu Senior+ i czuwanie nad jego realizacją.
3.    Prowadzenie dokumentacji działania Klubu Senior+ w formie list obecności uczestników oraz prowadzenie dokumentacji uczestników Klubu Senior+,
4.    Aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu oraz koordynowanie aktywności w zależności od kondycji psychofizycznej,
5.    Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Klubowiczów,
6.    Organizowanie spotkań okolicznościowych,
7.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. ,o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań kierowanych do Seniorów, 
8.    Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w zależności od potrzeb i działań na rzecz Seniorów,
9.    Dbanie o warsztat pracy oraz troszczenie się o estetykę pomieszczeń,
10.    Przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.
11.     Inne czynności zlecone przez Kierownika
V. Wymagane dokumenty:
1.    Życiorys (CV).
2.    List motywacyjny.
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie: dyplom ukończenia studiów.
4.    Inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o   ukończonych szkoleniach, kursach itp.)
5.    Oświadczenie kandydata o  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwa skarbowe /własnoręcznie podpisane/.
6.    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych /własnoręcznie podpisane/.
7.    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania w załączniku)
VI. Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie, ul. Strażacka 5,lub przesyłać na w/w adres.
 
 Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 

Godziny urzędowania Ośrodka: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00
 
Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. 

Poniżej przedstawiamy treść oświadczenia o odpowiedzialności karnej, które mysi byc obowiązkowo dostarczone wraz z wymaganą dokumentacją. 

 

………………………..                        ………………………… r.
            imię i nazwisko                                                                                        miejscowość, data 

……………………………………
           adres zamieszkania


dotyczy naboru na stanowisko: 

……………………………………………


                                                             O Ś W I A D C Z E N I E 

1. Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych. 

                                                                                                          ………………………………….. 

                                                                                                                       podpis 


2. Oświadczam, że nie byłam / byłem* skazana / skazany* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 


                                                                                                          ………………………………….. 

                                                                                                                       podpis 


4. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku:…………………………


  ……………………………………… 

podpis

*) niepotrzebne skreślić

/pliki/deszczno-ops/pliki/kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnien(1).pdf

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia