• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Świadczenie „Dobry Strat” w kwocie 300 zł przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym raz do roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci:
•    do ukończenia 20 roku życia,
•    do ukończenia 24 roku życia – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:
•    jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
•    na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.
 
Wnioski można składać:
od 01.07.2020 r. – (tylko drogą internetową) za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Wniosek wysłany drogą elektroniczną przed dniem 01.07.2020 r. pozostaje bez rozpatrzenia – należy ponownie złożyć wniosek.
od 01.08.2020 r. - w wersji papierowej w OPS Deszczno oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wniosek złożony przed dniem 01.08.2020 r. (decyduje data stempla) pozostaje bez rozpatrzenia – należy ponownie złożyć wniosek.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Dobry start pod poniższym linkiem:

- Dobry start

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia