• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.).

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego legitymacja osoby niepełnosprawnej stanowi podstawę do korzystania z ulg w komunikacji miejskiej, czy zniżek w dostępie do usług w obszarze m in. sportu, kultury i turystyki.

Od 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 1541).

Wszelkie informacje o legitymacji mozna znależź na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej.

Jednocześnie informujemy, że legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia