• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie zobowiązuje
się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Deszcznie
.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-06. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: 2022-03.

 

 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

 • Dla informacji brak właściwej relacji,

 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą
  klawiatury,

 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę,
  zatrzymanie lub ukrywanie,

 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.


 •  

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


 •  

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację
sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia:
2022-03-30. Deklarację zaktualizowano na podstawie badania przeprowadzonego przez
podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

 

 

Skróty klawiaturowe

 

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Maria Butrym, maria.butrym@deszczno.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957513642. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.

 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Strażacka 5, 66-446 Deszczno

 

 


 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak utrudnień przy wejściu.

 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.

 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.


 9.  

 

 

Aplikacje mobilne

 

 

Brak aplikacji mobilnych.

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia