• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

 • WNIOSEK o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Oświadczenie członak rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
 • Oświadczenie członak rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • Oświadcenie o wysokości składek ma ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłek pielęgnacyjny

 • WNIOSEK o zasiłek pielęgnacyjny
 • Oświadczenie

Zasiłek rodzinny

 • WNIOSEK o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
 • Oświadczenie członak rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
 • Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
 • Oświadczenie członak rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • Oświadcenie o wysokości składek ma ubezpieczenie zdrowotne
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
 • Oświadczenieu potwierdzające tymczasowe zameldowanie
 • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
 • Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia