• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny przyznawany jest na:

 • wniosek rodziców, opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia, 
 •  wniosek dyrektora szkoły,
 • zasiłek szkolny może być przyznawany również z   urzędu

Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

 • pożar domu (mieszkania),
 • śmierć rodzica (opiekuna prawnego),
 • klęski żywiołowej,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • inne zdarzenia losowe

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego. Wystąpienie zdarzenia losowego, o którym mowa powyżej winno być udokumentowane lub potwierdzone innymi dowodami zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego będzie rozpatrywany w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Komisję Stypendialną.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r.,poz. 1952 ze zm.).

Zasiłek szkolny będzie wypłacany w formie świadczenia pieniężnego na wskazany przez wnioskodawcę nr konta bankowego lub w kasie banku.

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Art. 90b, art. 90c, art. 90d, art. 90m ust. 2, art. 90n, art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);
 • Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1952 z późn. zm.); 
 • Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058);
 • Uchwała NR XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno

 

 

Wszystkich ubiegających się o zasiłek szkolny prosi się o składanie kompletnych wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego. Ponadto prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Organ może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozparzenia sprawy.

 

 

 

Wszelkie informacje i pytania w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie jak również drogą telefoniczną pod numerem telefonu 957287673

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia