• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

INFORMATOR

Stypendium Szkolne

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie w terminie:

 • do dnia 15 września danego roku – dla uczniów szkół
 • do dnia 15 października danego roku – dla słuchaczy kolegiów

Kto może złożyć wniosek:

 • rodzice niepełnoletniego ucznia
 • opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektor szkoły

 

Kto może otrzymać stypendium:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • ciężka lub długotrwała choroba
 • wielodzietność
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • alkoholizm luz narkomania
 • niepełna rodzina
 • zdarzenie losowe

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i nie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

 

 

Komu nie przysługuje stypendium:

 • uczniowi klasy zerowej
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Deszczno
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym 20-krotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 18 krotności kwoty,
  o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 w/w ustawy

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych za niezbędne
  w trakcie edukacji szkolnej.
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, szczególności kosztów zakwaterowania, przejazdu
 • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1, 2, 3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe

 

Okres przysługiwania oraz termin wypłaty stypendium:

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.  

Stypendium szkolne wypłacane jest w następujących terminach:  

 • do dnia 15 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku - pod warunkiem przedstawienia do dnia 5 grudnia danego roku dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych
  z pobieraniem nauki
 • do dnia 15 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku - pod warunkiem przedstawienia do dnia 5 czerwca danego roku dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki

Stypendium szkolne wypłacane jest przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie banku.

 

Informacje na temat wniosku:

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Deszczno oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie – dział świadczeń rodzinnych.

Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w OPS Deszczno. Osoby pełnoletnie winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się na dany rok szkolny. Na każde dziecko należy składać osobny wniosek. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

 • imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
 • miejsce zamieszkania ucznia,
 • dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów,
 • pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej w jakiej ma być udzielone stypendium szkolne,
 • wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz źródło ich dochodu.

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób ujętych
w obliczeniu dochodu na osobę w rodzinie. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej przez pojecie rodziny rozumie się osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające we faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące. Do rodziny nie należą: babcie, dziadkowie, wujkowie, ciocie, kuzyni, bratankowie itp. – w stosunku, do których na rodzicach ucznia starającego się
o stypendium nie ciąży obowiązek alimentacyjny.

Do wniosku należy dołączyć poniżej wyszczególnione dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu uzyskany w miesiącu złożenia wniosku:

 • dokumenty (zaświadczenia lub oświadczenia) potwierdzające o uzyskanych dochodach netto przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie
  z wykazem znajdującym się we wniosku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:
  • z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie
  • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie
  • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – odcinek renty lub emerytury
  • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – oświadczenie lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych, natomiast w przypadku osób niezarejestrowanych w PUP oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów
 • dokumenty potwierdzające dochody netto z pozarolniczej działalności gospodarczej:
  • zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu
 • dokumenty potwierdzające dochody netto z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu lub karty podatkowej:
  • zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11
  i 12 ustawy o pomocy społecznej
 • dokumenty potwierdzające o korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymywanych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku stałego, zasiłku okresowego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego:
  • decyzja z OPS , zaświadczenie  lub oświadczenie o otrzymywanych świadczeniach
   i ich wysokości
 • dokumenty potwierdzające otrzymywanie stypendium innego niż stypendium szkolne o charakterze socjalnym:
 • decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywanym stypendium i jego wysokości
 • zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
 • dokumenty potwierdzające ustalenie świadczenia alimentacyjnego:
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasadzającego alimenty, odpis ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
 • w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie egzekucyjnego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • w przypadku alimentów płaconych dobrowolnie od drugiego rodzica – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymywaniu alimentów oraz dowody wpłaty
 • inne zaświadczenia lub oświadczenia w zależności od sytuacji rodzinnej
  i materialnej ucznia niezbędne do rozparzenia sprawy
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać w dniach od 01 do 15 września danego roku. Przy wnioskach składanych we wrześniu, wnioskodawcy przedstawiają informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku tj. za miesiąc sierpień.

Jeżeli w celu ustalenia dochodu osoba składająca wniosek składa oświadczenia
o wysokości dochodu, oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dokumentowanie wydatków:

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. W przypadku kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych koszów tylko do wysokości przyznanego świadczenia. W sytuacji kiedy wartość faktury/rachunku będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

            - imiennych faktur

            - imiennych rachunków

            - imiennych biletów miesięcznych

            - imiennych dowodów wpłat (KP)

Powyższe dokumenty powinny min. zawierać:

- nazwę wystawcy,

- datę wystawienia/sprzedaży,

- nr dokumentu,

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,

            - podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Jeżeli zakupiony towar (typu plecak, torba, obuwie i odzież) nie ma przymiotnika „szkolne”/„sportowe” w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku to dopuszcza się na odwrocie sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę umieszczając opis, czytelny podpis, datę oraz pieczątkę.

Faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę stypendium tj. rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia.

Stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów (Uchwała Nr XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno)

Data wystawienia dokumentów powinna zawierać się w następujących okresach:

-  zakup podręczników od miesiąca czerwca poprzedzający dany rok szkolny

- zakup pozostałych materiałów szkolnych wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od miesiąca lipca poprzedzający dany rok szkolny

-  abonament internetowy oraz bilety miesięczne – od miesiąca września do czerwca danego roku szkolnego

W przypadku płatności za zakupiony towar przelewem lub kartą płatniczą niezbędne jest wraz z fakturą dołączenie potwierdzenia przelewu czy dokonania płatności kartą płatniczą.

 

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym takie jak np. odzież i obuwie codziennego użytku (kurtki, obuwie typu sandały, bielizna osobista, swetry, czapki, rajstopy), wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, słuchawki, mikrofony, strój pierwszokomunijny, regały na książki, stojaki  na płyty, śpiwory, namioty, faktury za internet z usługą TV bez możliwości ustalenia opłaty tylko za internet itp.

Zakup codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne przeznaczone jest na pomoc uczniowi w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, wyrównaniu jego szans edukacyjnych, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji.

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej

 „… Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym, jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencji resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego”.

 

Przykładowy katalog znajduje się na stronie BIP Urzędu gminy Deszczno, na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie jak również dostępny jest w siedzibie OPS Deszczno.

 

Kryterium dochodowe oraz wysokość stypendium:

W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł. Ponadto miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 w/w ustawy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej , pomniejszona o :

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa rady ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
 • świadczenia wychowawczego (500+), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Wysokość stypendium szkolnego zależy od sytuacji materialnej ucznia oraz od okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  tj. bezrobocie niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania….itd. Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady:

 

Grupa   dochodowa

Miesięczny dochód na osobę w   rodzinie   

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium szkolnego   

 

 I

 Do 85% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej

Do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada2003r. o świadczeniach rodzinnych

II   

Od  85% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej

 Do 180% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

 

 

Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w formie stypendium szkolnego każdorazowo uzależniona będzie od środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel z budżetu gminy Deszczno.

 

 

Pouczenie:

 • Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli:  

- przerwał naukę w  szkole,  

      - został skreślony z  listy uczniów,

      - ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

 • O wystąpieniu faktów powodujących zaprzestanie spełniania kryteriów określonych powyżej rodzic (prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który wydał decyzję przyznającą stypendium
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 •  Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Art. 90b, art. 90c, art. 90d, art. 90m ust. 2, art. 90n, art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • Uchwała NR XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno

 

 

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Ponadto prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Organ może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozparzenia sprawy.

 

 

 

Wszelkie informacje i pytania w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie jak również drogą telefoniczną pod numerem telefonu 957287673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia