• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

W dniu 12 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Dodatek węglowy to wypłacenie kwoty 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Należy nadmienić, że w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego i złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r., wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Jednakże - odmowa, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 95 728 76 73, 95 728 76 59 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie.

Wniosek o dodatek węglowy- do pobrania

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia