• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

 

Znak sprawy OPS.26.5.2017.EFS                                                                Deszczno 11.04.2017r.

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia o wartości nieprzekraczającej od 5 000  do 10 000 euro - § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy PZP w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie.

Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strażacka 5; 66-446 Deszczno

Zaprasza do złożenia oferty na usługę:

,, Usługa doradztwa zawodowego”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie usługi doradztwa zawodowego skierowanej do uczestników projektu pn. ,, Razem możemy więcej”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej   Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca realizując zamówienie może stosować te metody lub narzędzia w zakresie których został przeszkolony i posiada wymagane uprawnienia, jeżeli  ich stosowanie tego wymaga.

Wykonawca może przy realizacji zamówienia korzystać z opracowanych przez siebie autorskich programów lub wykorzystywać dostępne programy i metody zakupione lub udostępnione przez inne podmioty. Konieczne jest wówczas przestrzeganie praw autorskich lub nabycie uprawnień do ich stosowania w przypadku, gdy takie uprawnienia są wymagane.

Kod CPV  85312320-8 usługi doradcze

II. Opis części zamówienia:

 

1)   Część I – usługa indywidualnego doradztwa zawodowego

 

Skierowana do 30  uczestników ( osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ) projektu pn. ,, Razem możemy więcej ” w tym osób z problemem uzależnienia i współuzależnienia  oraz osób niepełnosprawnych .

 

Ilość godzin doradztwa -   13 godz./osobę ( łącznie 390 godzin)

Zakres usługi  obejmuje w szczególności :

 

a)    Wywiad zawodowy

b)    Analiza potrzeb, oczekiwań, weryfikacja wiedzy i umiejętności z zakresu poszukiwania pracy

c)    Diagnoza predyspozycji i preferencji zawodowych

d)    Określenie potencjału i realnych indywidualnych możliwości zawodowych

e)    Kształtowanie aktywnej postawy w procesie pozyskiwania informacji o rynku pracy, możliwościach zatrudnienia

f)     Budowanie pozytywnej motywacji do poszukiwania zatrudnienia

g)    Sporządzenie dokumentów aplikacyjnych ( CV, podanie o pracę, list motywacyjny)

h)    Współpraca w zakresie  opracowania założeń  Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  dla uczestników projektu w obszarze  zawodowym .

i)     Współpraca w zakresie  oceny efektywności wdrożenia  Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  w obszarze  zawodowym .

    

 Spotkania z doradcą zawodowym będą realizowane  według uzgodnionego z Zamawiającym
 harmonogramu.

 

2)   Część II – Warsztaty pn.,, Aktywnie formy poszukiwania pracy”

Skierowane do 30  uczestników ( osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo ) projektu pn. ,, Razem możemy więcej ” w tym osób z problemem uzależnienia i współuzależnienia i niepełnosprawnych .

 

    Ilość godzin warsztatów - 60, w tym:

a)    Rok 2017 – 40 godz. ( 2 grupy po 20 godz./grupę)

b)    Rok 2018 – 20 godz. ( 1 grupy  20 godz.)

 Zakres usługi  obejmuje w szczególności  :

 

a)    Metody i techniki poszukiwania zatrudnienia

b)    Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

c)    Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą

d)    Prowadzenie rozmowy z pracodawcą

Warsztaty  będą realizowane  według uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ( każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedną   lub dwie części przedmiotu zamówienia)

III. Termin realizacji zamówienia:

1)    Część I – usługa indywidualnego doradztwa zawodowego

maj –grudzień 2017r.

 

 

2)    Część II – Warsztaty pn.,, Aktywnie formy poszukiwania pracy”

a)    Rok 2017 – 40 godz. ( 2 grupy po 20 godz./grupę) – listopad/grudzień

b)    Rok 2018 – 20 godz. ( 1 grupy  20 godz.) – styczeń

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1)    dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 

a)    dla części I zamówienia

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje min. jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia do świadczenia usługi doradztwa zawodowego ( studia wyższe na kierunku doradztwo zawodowe/  studia podyplomowe doradztwa zawodowego/licencja zawodowa I lub II stopnia)

b)    dla części II zamówienia

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje min. jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia do świadczenia usługi doradztwa  ( studia wyższe na kierunku doradztwo zawodowe/  studia podyplomowe doradztwa zawodowego/licencja zawodowa I lub II stopnia)

Ocena spełnienia warunku na podstawie  załącznika nr 2 do zaproszenia - wykaz osób oraz kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje, metodą graniczna spełnia – nie spełnia.

2) Osoba wskazana do bezpośredniego wykonania przedmiotu zamówienia winna spełniać poniższe warunki:

 

a)    nie jest zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji  Regionalnego   Programu Operacyjnego Lubuskie 2020  na podstawie   stosunku pracy, chyba że  nie zachodzi konflikt interesów  lub podwójne finansowanie

    b)   łączne zaangażowanie zawodowe   w realizację wszystkich projektów finansowanych z  funduszy
          strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych  źródeł i innych
          podmiotów nie  przekracza  276 godzin miesięcznie *

 

         * z uwzględnieniem ilości godzin zadania na które składana jest oferta

Osoba bezpośrednio wykonująca przedmiot zamówienia zobowiązana będzie do spełnienia warunku określonego w pkt a) i  b) w okresie realizacji  przedmiotu zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia

V. Obowiązki wykonawcy

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia.

VI. Kryteria wyboru oferty:

1.Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia Zamawiający będzie kierował się kryterium:

         a) Kryterium ,,cena brutto” (za godzinę świadczenia  usługi) – 60%

         b) Kryterium doświadczenie ( Kd) – 40 %

 

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi wg zasady: jeden % = jeden punkt

 

2.Sposób oceny ofert:

 

a)    Kryterium „Cena brutto”  – oferta z najniższą ceną uzyska 60,00 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w skali od 0 - 60,00 pkt.

 

 cena brutto ( za godzinę świadczenia usługi) oferty z najniższą ceną

     ---------------------------------------------------------------                                x 60

  cena brutto ( za godzinę świadczenia usługi) oferty ocenianej

 

      b) Kryterium doświadczenie ( Kd)  - ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do
           formularza oferty wykazu osób ( załącznik nr 2) oraz dowód określających, że te usługi zostały
           wykonane należycie przyznając od 0,00 do 40,00 punktów:

Dla I części zamówienia:

 

        -  1 usługa ( min. 50 godz.) wykonana przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia w formie
             indywidualnego doradztwa zawodowego (1 usługa = 1 umowa) skierowana do osób lub
             rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznych  wskazanych w Wytycznych w
             zakresie realizacji  przedsięwzięć w obszarze  włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
             wykorzystaniem  środków EFS i EFRR na lata 2014-2020   = 20 pkt

       

        -  2 usługi (  łącznie min.  100 godz.)  wykonane przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia
            w formie indywidualnego doradztwa zawodowego (1 usługa   = 1 umowa ) skierowane do
            osób lub rodzin  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznych wskazanych w
            Wytycznych w zakresie  realizacji przedsięwzięć w obszarze   włączenia społecznego i
            zwalczania ubóstwa z  wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata  2014-2020   = 40 pkt

Dla II części zamówienia:

       

        -   1 usługa ( min. 25 godz.) wykonana przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia w formie
            grupowego doradztwa zawodowego (1 usługa = 1 umowa) skierowana do osób lub
            rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznych  wskazanych w Wytycznych w
            zakresie realizacji  przedsięwzięć w obszarze  włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
            wykorzystaniem  środków EFS i EFRR na lata 2014-2020   = 20 pkt

       

        -  2 usługi (  łącznie min.  50 godz.)  wykonane przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia
           w formie grupowego doradztwa zawodowego (1 usługa   = 1 umowa ) skierowane do
           osób lub rodzin  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznych wskazanych w
           Wytycznych w zakresie  realizacji przedsięwzięć w obszarze   włączenia społecznego i
           zwalczania ubóstwa z  wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata  2014-2020   = 40 pkt

 

3.Zamawiający poprawi w ofercie:

   1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2)    oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w  oparciu o  ustalone kryteria zostanie uznana za
    najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną  sklasyfikowane zgodnie  z ilością uzyskanych punktów.

    Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska  najwyższą ilość punktów.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny przedstawionej w ofercie, jeżeli przewyższy
    ona  kwotę przewidzianą w budżecie wniosku o dofinansowanie.

VII. Opis ceny

1.Opis sposobu obliczenia ceny:

Zaproponowana cena powinna zawierać wartość usługi :

  -  netto

  -  podatek VAT

  -  brutto

2. Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązywała przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania

VIII. Miejsce i termin:

1.Miejsce i termin złożenia oferty :

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strażacka 5

66-446 Deszczno

w dni robocze: poniedziałek od godziny 7.30 do 17.00; wtorek, środa, czwartek w godzinach: 7.30 do 15.30 , piątek od godz.7.30 do 14.00

lub  przesłane drogą pocztową.

2.Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2017r. do godz. 14.00 , przy czym terminowość złożenia oferty ocenia się według czasu złożenia oferty w miejscu wskazanym w treści pkt 1.

3.Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, oznaczonym w następujący sposób:

,,Oferta na realizację zadania – usługa doradztwa zawodowego ”

4.Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej ( na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia) , w języku polskim

5.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli  uprawnienie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę.

Pełnomocnictwo do reprezentowani wykonawcy należy złożyć  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie

6.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniana przy wyborze oferty.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty   lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1)    Formularz ofertowy(załącznik nr 1 do zaproszenia)

2)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami ( załącznik nr 2 do zaproszenia)

Do wykazu osób należy:

a)    CV osoby wskazanej do realizacji  przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem:

ü  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922) , oraz własnoręcznym podpisem.

b) Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje osób/by wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia

       c)  Oświadczenie osób/by , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( załącznik nr 3
       do zaproszenia)

     4)   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

           działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
           do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
           upływem terminu  składania propozycji ( w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie
           realizowany w ramach prowadzonej  działalności gospodarczej)

5)    Informację o grupie kapitałowej ( załącznik nr 4 do zaproszenia )

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

IX. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

                    a.    jej treść nie będzie odpowiadać treści  zaproszenia do złożenia oferty

b.    będzie niekompletna ( nie będzie zawierała dokumentów wskazanych w pkt. VIII ppkt.8)

c.     zostanie złożona po terminie

d.    zostanie złożona na niewłaściwym formularzu

e.    informacje (i oświadczenia) złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą nieprawdziwe

X. Wykluczenie wykonawcy

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy:

1)    nie wykażą  spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2)    wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość

3)    którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty ,oferty częściowe, chyba ,że wykażą , że istniejące między nimi powiazania nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

XI. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)     nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2)     cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert,

3)     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4)     postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XII. Termin związania ofertą/ zawarcie umowy

1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Dodatkowe informacje

1.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1) Monika Nowacka tel. 519 319 561

2) Paulina Borowska tel. 95 7287659

2. Zawarcie umowy odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

XIII. Załączniki do zaproszenia:

1.Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy /pliki/deszczno-ops/pliki/za%C5%82acznik%20nr%201%20-%20formularz%20oferty(3).pdf

2. Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami

/pliki/deszczno-ops/pliki/za%C5%82acznik%20nr%202%20-%20%20wykaz%20osob(3).pdf

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia /pliki/deszczno-ops/pliki/za%C5%82acznik%20nr%203%20-%20o%C5%9Bwiadczenie(2).pdf

4. Załącznik nr 4 -  Informację o grupie kapitałowej /pliki/deszczno-ops/pliki/Za%C5%82acznik%20nr%204-%20%20Inf_grupa%20kapita%C5%82owa(2).pdf

5. Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy /pliki/deszczno-ops/pliki/zalacznik%20nr%205-%20%20wz%C3%B3r%20umowy.pdf

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia