• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę m.in. nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach całodobowego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzozowcu (limit wynosi 14 dni w ciągu roku kalendarzowego).


Jeżeli całodobowy pobyt osoby niepełnosprawnej wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną, mogą utracić do niego prawo.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym m. in.: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Programu „Opieka wytchnieniowa”  realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia