• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Świadczenie przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Zapomoga przysługuje także opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka bez wymogu przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

- dodatkowym warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego rodziny, który w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00zł. Dochód rodziny wyliczany jest w taki sam sposób jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny.

Kwota jednorazowej zapomogi – 1 000,00zł.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia