• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi  mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Procedura ubiegania się o usługi opiekuńcze:

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych lub protokół z ustnego zgłoszenia wniosku (złożony przez osobę zainteresowaną, członka rodziny, osobę obcą lub przedstawiciela innej instytucji)
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Oryginały zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu osoby, a w przypadku osoby w rodzinie, dochodu całej rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Rodzinny wywiad środowiskowy (w ciągu 14 dni od złożenia wniosku).
 2. Dokładny opis potrzeb w zakresie usług opiekuńczych.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Dokument potwierdzający zasadność przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych (zaświadczenie lekarskie).
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1.  Art. 50 ust.1 - 6 i Art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm. )
 2. Art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm. )
 3. Uchwała Nr XIV/124/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uwagi:

 1. Sprawę załatwia pracownik socjalny z Działu Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie.
 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych mieszkańców Gminy Deszczno, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni. Osobom w rodzinie pomoc w zakresie usług może być przyznana tylko w przypadku, gdy rodzina wspólnie zamieszkała z osobą objętą usługami nie jest w stanie zabezpieczyć pomocy w tym zakresie. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc
 3. w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia a także wysokość odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabeli zawartej w Uchwale Nr XVI/118/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015 r.( zał. nr 1 )
 5. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701zł,  a osoby w rodzinie 528 zł netto.


Świadczenia w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie:

 1. osobom,  których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r poz. 1507 z późn. zm.),
 2. osobom samotnym, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 ww. ustawy,
 3. skreślony,
 4. kombatantom w ilości 1 godziny dziennie w dni robocze.

Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 3. ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, w następującej wysokości:

Dochód na osobę w rodzinie, na podstawie kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w % kosztu usługi 1h

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100% do 140%

5%

5%

powyżej 140% do 160%

10%

10%

powyżej 160% do 180%

15%

15%

powyżej 180% do 200%

30%

30%

powyżej 200% do 250%

50%

50%

powyżej 250% do 310%

70%

70%

powyżej 310% do 370%

90%

90%

powyżej 370%

100%

100%

Należność za usługi opiekuńcze osoby zobowiązane uiszczają na konto bankowe Urzędu Gminy 64 8363 0004 0035 6918 2000 0001 GBS Gorzów Wlkp.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi obecnie 18,00 zł świadczonych w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Deszczno.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia