• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Klub Integracji Społecznej jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej działającą od listopada 2009r. przy ul. Strażackiej 5 w Deszcznie.

Powstanie Klubu zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka, czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem realizowanego w KIS programu jest między innymi reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez działania umożliwiające udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Działania Klubu Integracji Społecznej obejmują m. in:

 • zorganizowanie giełdy pracy dla mieszkańców gminy Deszczno,
 • współprace z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców,
 • warsztaty ”Aktywne formy poszukiwania pracy”,
 • warsztaty „Podnoszenie poczucia własnej wartości”,
 • promowanie aktywności osób niepełnosprawnych umysłowo i chorych psychicznie.
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia