• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

O Zespole

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Deszcznie został utworzony w związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy domowej w tym realizuje procedury Niebieskiej Karty.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy osobom doznającym przemocy. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wielu służb oraz instytucji. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność pomocy, pozwala także wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Podstawy prawne działania Zespołu:

 • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.)
 • Ustawa z dn. 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r., poz.2151)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz. 901)

Akty prawne obowiązujące na terenie Gminy Deszczno:

 • Uchwałą nr LXI/575/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
 • zarządzenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 12.09.2023 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej,
 • Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Deszczno
 • Uchwała nr XXX/260/21 Rady Gminy Deszczno z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2021-2027,
 •  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Maria Butrym - przewodniczący ZI

2. Katarzyna Franków - zastępca przewodniczącego ZI

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5.  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup diagnostyczno - pomocowych należy, w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3.  dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Procedura Niebieskiej Karty:

Sposób postępowania w sytuacjach przemocy – zgodnie z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz komentarzem do rozporządzenia.

 1. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy – poprzez wypełnienie formularza NK A
 2. Dalsze prowadzenie procedury wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, że w rodzinie dochodzi  do przemocy.
 3. Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta przemocą.
 4. Wypełnienia formularza Niebieska Karta A dokonuje  przedstawiciel podmiotu, który pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy domowej.
 5. Druk  A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy domowej  (par.2.1) lub posiadanych informacji  (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe)
 6. W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy – należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy – już w ramach procedury Niebieska Karta
 7. Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy należy:
  1. Przekazać formularz B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych.
  2. W sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznająca przemocy i odmowy współpracy również należy przekazać kartę B – (zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeśli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie)
  3. w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko – kartę B należy przekazać osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy
 8. Działania interwencyjne, o których mowa w par.3 podejmuje przedstawiciel podmiotu wypełniający kartę A (dotyczy to sytuacji nagłych w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia)
 9. Zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjująca procedurę NK
 10. Po wypełnieniu karty A należy niezwłocznie (7dni – datę wpływu do ZI należy uznać za datę przekazania) przekazać ją do siedziby ZI wraz z wnioskiem o powołanie grupy roboczej ( w aktach należy pozostawić kopię dokumentu).
 11. Jeżeli podmiotem, który pierwszy otrzymał informację o przemocy jest MOPS – pracownik socjalny zawiadamia w ciągu 3 dni (drogą mailową) przedstawiciela policji o wypełnieniu druku Niebieska Karta w danej rodzinie. (adresy mailowe na które należy przekazać informację zostaną podane w najbliższym czasie).
 12. Jeżeli podmiotem, który pierwszy otrzymał informację o przemocy jest Policja – ZI zawiadamia w ciągu 3 dni pracownika socjalnego o otrzymaniu karty A.
 13. Po uzyskaniu akceptacji  wniosku o powołanie grupy – pracownik socjalny zwołuje spotkanie grupy roboczej (w ciągu 2 tygodni od uzyskania akceptacji członków ZI) uprzednio informując wszystkie osoby wskazane jako skład grupy roboczej wraz z informacją nt. rodziny, której dotyczy problem.  Powiadomienia dokonuje osoba powołująca grupę lub lider na poziomie ZTPS
 14. Przedstawiciel podmiotu, który wypełnił formularz A w czasie od wszczęcia procedury do powołania grupy roboczej – podejmuje działania zmierzające do realizacji obowiązków zawartych w rozporządzeniu.
 15. Po uzyskaniu akceptacji członków ZI należy zwołać posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem uzupełnienia informacji na kartach C, D . Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie od pracownika socjalnego. Osoba stosująca przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie od policji
 16. Wypełnienie formularza C następuje jedynie na posiedzeniu grupy roboczej i jest obligatoryjną częścią procedury. Niestawienie się na posiedzenie Grupy roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.
 17. Wypełnienie formularza D powinno nastąpić na posiedzeniu grupy, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu.
 18. UWAGA: spotkania te powinny być zorganizowane w taki sposób, aby osoba doznająca przemocy miała zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i nie była narażona na spotkanie ze sprawcą. Konieczne jest zadbanie (przed spotkaniem) o dokładne ustalenie zasad rozmowy z przedstawicielami innych służb podczas spotkania z ofiarą przemocy – aby uniknąć zachowań powodujących wtórną wiktymizację osoby doznającej przemocy.
 19. Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta A (należy także przekazać formularz B) oraz formularza C.
 20. Zakończenie procedury – wymaga wskazania przesłanki do zakończenia – zawartej w § 18 rozporządzenia i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie członkowie grupy roboczej (konieczna jest obecność wszystkich członków grupy).
 21. W okresie „przejściowym” – tzn, jeśli NK została założona na starych zasadach przez policję – po otrzymaniu informacji proponuje wypełniać nowy wzór NK i wdrażać sposób postępowania zawarty w rozporządzeniu i powyżej.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.

Do podstawowych form świadczeń pomocowych udzielanych na wniosek tych osób należy bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna, a ponadto wsparcie o charakterze majątkowym, jak m.in.: pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, zakupu odzieży, środków czystości, żywności
i in.

Powyższe usługi są realizowane przez podmioty i organizacje pozarządowe, otrzymujące na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w tej sprawie (Dz. U. poz. 189).

Więcej informacji na ten temat, w tym  „Informator dla Pokrzywdzonego” znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych: www.pokrzywdzeni.gov.pl a także na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/przeciwdzialanie_przemocy.html

Na dzień dzisiejszy na terenie województwa lubuskiego pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin jest świadczona przez następujące organizacje:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”; Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej Gorze; Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim.

Materiały do pobrania:

 • Niebieska Karta A
 • Niebieska Karta B
 • Niebieska Karta C
 • Niebieska Karta D

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia