• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. 2019 poz. 2133 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych( Dz. U. 2006 r. Nr 84 poz.587),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 589)

Komu przysługuje dodatek

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Kryteria dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 • 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie
 • 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną
 • Wysokość najniższej emerytury wynosi 1200,00 zł (stan na 01.03.2020 r.)

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Kryteria dot. powierzchni lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

1 osoby - 35m2 + 30%=45,5m2

2 osób - 40m2+30%=52,0m2

3 osób - 45m2+30%=58,5m2

4 osób - 55m2+30%=71.5m2

5 osób - 65m2+30%=84.5m2

6 osób - 70m2+30%=91,0m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm. ).

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny   
 • deklaracja o wysokości dochodów, jakie strona składa w obecności pracownika       
 • zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie - emerytalne, rentowe i chorobowe) z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • wydruk czynszowy potwierdzający wysokość składników czynszowych za miesiąc, w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy
 • dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku
 • w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego
 • w przypadku, gdy wniosek składa podnajemca, należy przedstawić umowę podnajmu
 • faktura rozliczeniowa za zużycie energii
 • oświadczenie osoby o stanie posiadania i zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
 • o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pliki do pobrania

Dodatkowe informacje

Termin udzielenia odpowiedzi - do miesiąca, a przypadkach szczególnych do 2 miesięcy.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje w wyniku stwierdzenia w przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym rażącej dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiścić wydatki związane z zajmowaniem lokalu, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby, lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia