• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r. poz. 1390).

Rodziny wielodzietne mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w OPS w Deszcznie, ul. Strażacka 5.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. W wieku do ukończenia 18 roku życia;

 2. W wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  1. Szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

  2. Szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym jest mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy;

 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od dnia od 1 stycznia 2019 roku.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wprowadził zmiany w Karcie Dużej Rodziny. O Kartę mogą ubiegać się rodzice dorosłych dzieci. Jedyny warunek, by kiedykolwiek - obecnie lub w przeszłości - mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu jest zamieszczony na stronie internetowej: rodzina.gov.pl

pobierz wniosek

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia