• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

INFORMACJA

O ZMIANACH W ZASADACH DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU

OPIEKUŃCZEGO I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Podstawowe zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna:

 • Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało rodzicom lub innym osobom, które opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością wyłącznie do 18. roku życia. Po ukończeniu przez dziecko 18 lat, jako osoba pełnoletnia będzie mogła ubiegać się o świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające będzie wypłacał ZUS.
 • Jeżeli opiekun dziecka, które nie ukończyło 18. roku życia będzie chciał po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach i złożyć kolejny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów. Opiekun, który będzie pobierał świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie miał możliwość podjęcia zatrudnienia bez limitu dochodu. Także pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
 • Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie przysługiwało opiekunowi na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie. Jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 % na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami. Podwyższenie świadczenia nie nastąpi
  z urzędu. Warunkiem otrzymania podwyższonego świadczenia pielęgnacyjnego jest złożenie przez rodzica/opiekuna wniosku o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.
 • Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18. rok życia, od nowego roku nie będą mogli uzyskać prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, ani do świadczenia pielęgnacyjnego. Dotyczy to tych opiekunów, którzy będą chcieli złożyć wniosek o te świadczenia po raz pierwszy. Z dniem 1 stycznia 2024 r. zostaną uchylone przepisy w zakresie specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • Osoba z niepełnosprawnościami oraz jej opiekun będą mogli zdecydować, którą formę wsparcia wybrać, czy opiekun osoby z niepełnosprawnościami pozostanie przy świadczeniu pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku dla opiekuna, czy też osoba z niepełnosprawnościami będzie chciała otrzymywać świadczenie wspierające z ZUS.
 • Świadczenie wspierające skierowane jest bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terenie Polski, bez względu na osiągany przez nią dochód.
 • W przypadku, gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, opiekunowi nie będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
 • Opiekunowi osoby z niepełnosprawnościami zostanie wstrzymana wypłata świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna już wtedy, gdy osoba wymagająca opieki złoży w ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego.
 • Opiekun nie może otrzymywać świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna w tym samym okresie, w którym osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające. Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. Do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia zostanie zobowiązany opiekun.
 • Osoba z niepełnosprawnościami podczas składania w ZUS wniosku o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane świadczenie wspierające. Dzięki temu może nie dopuścić do sytuacji, w której otrzyma świadczenie wspierające za ten sam okres, za który opiekun otrzymał świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
  W ten sposób uniknie powstania nienależnie pobranych świadczeń przez jej opiekuna.

 

WAŻNE!

Wprowadzenie świadczenia wspierającego nie oznacza końca funkcjonowania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego czy też zasiłku dla opiekuna.

Art. 63 ustawy o świadczeniu wspierającym wprowadza ochronę praw nabytych dla opiekunów, którzy nabyli bądź nabędą prawo do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego) na starych zasadach tj. do 31 grudnia 2023 r. Osoby te, jeśli taka będzie ich wola i osoba nad którą sprawują opiekę nie złoży wniosku o świadczenie wspierające w ZUS, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia na dotychczasowych warunkach, tj. np. na dorosłą osobę niepełnosprawną
i bez możliwości podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., zostaje zachowane również w przypadku, gdy osobie, nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności.
Aby zachować prawo odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego
na zasadach dotychczasowych należy:

 • złożyć wniosek o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności oraz
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  albo o niepełnosprawności.

 

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy tj. od 1 listopada
do 31 października roku następnego.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie przysługiwało również po upływie okresu zasiłkowego, na który zostało przyznane, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy tj. do dnia 1 lutego.

 

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - przysługuje niezależnie od wysokości dochodu rodziny, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje (dla osób już pobierających i dla tych którzy nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do 31.12.2023 r.)

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny (pod dodatkowymi warunkami), z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego - wynosi:
od 01.01.2023 r. 2458 zł

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE -  przysługuje ( od 01.01.2024 r.)

1)matce albo ojcu,
2)innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
3)opiekunowi faktycznemu dziecka,
4)rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

- jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

do ściągnięcia: informacja o zmianie świadczenia pielęgnacyjnego

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia