• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 266)
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 1o kwietnia 2022 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja  2022 do dnia 30 kwietnia 2023 (M. P. poz. 419)
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. , poz. 803)

Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Obecnie  jest to %50 dodatku z roku 2022, a podstawą wyliczenia są tutaj dodatki osłonowe właśnie z tego okresu. To oznacza, że wynoszą one: 657,80 złotych w przypadku gospodarstwa domowego składającego się z więcej niż 6 osób (dawniej było to 1150 złotych)

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Zgodnie z obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 poz. 393) dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 12.09 zł./ miesiąc
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi: 16.79 zł/miesiąc
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi: 20.15 zł./miesiąc

Plik do pobrania

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia