• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 833 z późn.zm.)
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 1o kwietnia 2020 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja  2020 do dnia 30 kwietnia 2021 (M. P. poz. 402)
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. , poz. 256 z późn. zm.)

Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne (t.j. – Dz. U. z 2020r., poz. 833 ze zm.) od dnia 01 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługiwać będzie zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020r. (Monitor Polski z 2020 r., poz. 374) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Minister Gospodarki w dniu 11 kwietnia 2020 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 374, wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 10,94 zł/miesiąc;
 • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,19 zł/miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,23 zł/miesiąc.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. została ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plik do pobrania

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia