• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

ogłasza nabór na stanowisko aspiranta pracy socjalnej

w dziale świadczeń przyznawanych decyzją

w wymiarze pełnego etatu

Do procesu rekrutacji mogą przystąpić osoby spełniające wymagania:

a/ posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b/ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych w formie złożonego oświadczenia,

c/ nieposzlakowana opinia,

d/ posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

oraz posiadające niżej wymienione kwalifikacje:

I. Wykształcenie:

niezbędne: ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika,  praca socjalna, resocjalizacja  nauki o rodzinie, socjologia, politologia, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa

dodatkowe: brak

II. Staż pracy:

niezbędny:  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

dodatkowy: brak,

III. Wiedza specjalistyczna i umiejętności, uprawnienia zawodowe:

niezbędna:

- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku aspiranta pracy socjalnej ,

- znajomość obsługi komputera i programów biurowych

- prawo jazdy kat. B,

IV.  Predyspozycje osobowościowe:

niezbędne: umiejętność organizacji pracy, posiadanie predyspozycji do pracy z ludźmi, komunikatywność, wysoka kultura osobista, kreatywność, empatia, umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, bardzo dobra organizacja pracy własnej, analityczne podejście do problemów,  odpowiedzialność,

dodatkowy: brak

V. Zakres czynności:

 1. Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
 2. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.
 3. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 5. Opracowywanie dokumentacji Ośrodka Pomocy Społecznej związanej z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przyznawanych świadczeń.
 6. Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań.
 7. Ewidencjonowanie dokumentacji klientów OPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu TT-POMOC
 8. Kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań.
 9. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

 VI. Warunki zatrudnienia:

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie obowiązują następujące zasady zawierania umów o  pracę:

1) umowa o pracę w pełnym wymiarze,

2) praca świadczona będzie na terenie Gminy Deszczno.

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek dwukondygnacyjny, schody;

2) czas pracy: pełen etat – przeciętnie 40 godz. tygodniowo;

3) bezpośredni kontakt z osobami.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.

2.    List motywacyjny.

3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne można  składać osobiście  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, ul. Strażacka 5. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z  dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”

lub przesłać na adres mailowy:  dorota.sikorska@deszczno.pl

Kontakt telefoniczny:

Dorota Sikorska nr tel. 95 7 513 642, kom. 733 955 800

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie z siedzibą: ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo monika.matela@cbi24.pl. Kontakt  z administratorem możliwy jest również pod podanym wyżej adresem.  Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu  do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w naborze, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do postępowania. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób można odebrać osobiście w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru, nieodebrane dokumenty po upływie tego terminu zostaną zniszczone. Informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.ops.deszczno.pl. Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie  informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”; 

O spełnianiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e–mailowy lub telefonicznie.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia