• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Informujemy, że S.T.R. PROJECT STANISŁAW ROMANISZYN z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła oraz FUNDACJA SOWELO z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła, realizują na terenie województwa lubuskiego projekt pn. „Zmiana szansą na sukces” nr RPLB.07.03.00-08-0029/22, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.
Projekt skierowany jest do 30 osób [18K/12M] zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 r.ż. zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubuskiego – wyłącznie do osób z terenów wiejskich (DEGURBA 3). Wsparciem objęte zostaną osoby bierne zawodowo (18 os.) oraz osoby bezrobotne (12 os.), korzystające z POPŻ. Co najmniej 15% UP stanowią osoby z niepełnosprawnościami.
Główny cel projektu: Podniesiona zdolność do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 30 os. (min 18K, min. 5 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wpisujących się w grupę docelową projektu), zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego (na terenach wiejskich), w okresie 01.03.2023-30.09.2023r. poprzez indywidualną i kompleksową reintegrację społeczno-zawodową.  
Wsparcie uzyskane w ramach projektu „Zmiana szansą na sukces” nie powiela działań, które osoby otrzymują z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszącyc w PO PŻ.
Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:
o    Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów UP,
o    Warsztaty kompetencji społecznych,
o    Warsztaty kompetencji zawodowych,
o    Szkolenie zawodowe,
o    Pośrednictwo pracy wraz z treningiem pracy,
o    Staże zawodowe dla 100% UP.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej https://www.strproject.pl,  a także pod nr tel. +48 883-289-000 (osoba do kontaktu: Kinga Rzeszut).

 

 

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia