• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

Szanowni Państwo,

na mocy art. 63 ust. 16 ustawy o świadczeniu wspierającym Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie Dział Świadczeń Rodzinnych  informuje, iż z dniem 01.01.2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia
7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 r. poz. 1429), które nie tylko wprowadzają nowe świadczenie wspierające, ale także modyfikują zasady dotyczące uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Zmiany w świadczeniach przyznawanych od 01.01.2024 r.:

 1. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało tylko do 18 roku życia dziecka,
 2. istnieje możliwość podjęcia przez opiekuna pracy zarobkowej, bez ograniczeń, mimo pobierania świadczenia pielęgnacyjnego,
 3. pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 4. jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko
  z niepełnosprawnościami,
 5. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwać jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego,
 6. wypłata ww. świadczeń będzie podlegała wstrzymaniu, jeżeli zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 7. od 01.01.2024r. nie będzie możliwości przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  dla osób, które na dzień 31.12.2023 r. nie miały uprawnień do tego świadczenia.

Ustawa wprowadziła także pełną i bardzo szeroką ochronę praw nabytych opiekunów osób
z niepełnosprawnościami, które nabyły na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy
(do 31 grudnia 2023 r.) zasadach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Osoby te, jeśli taka będzie ich wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia na dotychczasowych warunkach, tj. np. bez możliwości podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, czy też po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.

Ponadto ww. osoby, zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych w zdaniu pierwszym jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie
3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku
o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego
w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy).

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje również po upływie okresu zasiłkowego, na który prawo zostało przyznane, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia