• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

17 maj 2016

Bezpłatne leki dla seniorów !

Prezydent RP podpisał w dniu 4 maja 2016 r. Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa nowelizacja zakłada wprowadzenie bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia.

Przedmiotowe leki, środki i wyroby wskazywał będzie minister właściwy do spraw zdrowia spośród leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych w wykazach ogłaszanych na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, uwzględniając:

1) zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia;

2) dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

3) roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok;

4) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych tym wykazem.

Pierwszy wykaz w/w leków, środków i wyrobów dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75 rok życia, minister ogłosi nie później niż do dnia 1 września 2016 r.

czytaj więcej
11 maj 2016

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Powiat Gorzowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór wniosków do pilotażowego programy „AKTYWNY SAMORZĄD”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Informacje na stronie www.bip.powiatgorzowski.pl

czytaj więcej
04 kwi 2016

Wsparcie dla dzieci z gminy w formie książki

Podziękowania dla Pana Krzysztofa Żurawieckiego za organizację, zbieranie, pakowanie i dostarczenie książek do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie. W zbiórce pomogło Przedszkola Miejskiego nr 22, im. Tęczowe Przedszkole w Gorzowie Wlkp. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Dyrekcji Przedszkola, nauczycieli oraz wszystkich dzieci.

Książki przekazane dzieciom sprawiły niesamowitą radość! 

W związku z tym, iż książek jest naprawdę dużo część z nich jest wystawiona w OPS i każde dziecko może zabrać sobie książkę do domu!

czytaj więcej
01 kwi 2016

Podziękowania dla Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp.

W imieniu Wójta Gminy Deszczno - Pawła Tymszana oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji, zbierania, pakowania i dostarczenia darów do biednych mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Dyrekcji Szkoły, opiekuna grupy wolontariackiej – Krzysztofa Żurawieckiego, oraz wszystkich uczniów.

Niespodziewanym przyjazdem oraz tak licznymi darami sprawiliście ogromną radość naszym podopiecznym, dzieciom oraz nam. Buzia każdego podopiecznego promieniała uśmiechem przy przekazywaniu darów. Nasze rodziny są bardzo wdzięczne za okazaną pomoc w postaci otrzymanych darów.

Dla nas Wy jesteście tym "małym światełkiem", które zapaliło w sercach naszych podopiecznych radość, nadzieję i wdzięczność.

czytaj więcej
23 mar 2016

Gminna Rada Seniora

22.03.2016 r. w naszej gminie została powołana Rada Seniora. Powołanie Gminnej Rady Seniorów gwarantować będzie udział osób starszych w działaniach mających zaspokajać ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe.  Zapewni seniorom pełniejszy udział
w życiu społecznym naszej gminy.

W wyniku głosowania wybrano członków Rady w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Seniorów - Janina Sałatka

Wiceprzewodniczący Rady Seniorów - Elżbieta Trębicka

Sekretarz - Stanisława Dominiak

Skarbnik - Maria Guźnik

Pierwsze konsultacje z wójtem naszej gminy, Pawłem  Tymszanem odbyły się 27.04.2016 r. Wspólnie omówiono plany rozwoju gminy na kolejne lata. Podjęto też tematy ważne dla seniorów np. sala na wspólne spotkania, organizacji spotkań, pomoc przy pisaniu projektów, działania na rzecz seniorów, Gminny Dzień Seniora itp.

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia