• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

07 mar 2023

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy

Informujemy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 lutego 2023 rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy. W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.
Wnioski można składać również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:
•    Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
•    portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
•    bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na oficjalnej stronie Zakładu: https://www.zus.pl/-/od-1-lutego-2023-r.-zus-rozpocz%C4%85%C5%82-przyjmowanie-wniosk%C3%B3w-o-%C5%9Bwiadczenie-wychowawcze-500-na-nowy-okres-%C5%9Bwiadczeniowy?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci

czytaj więcej
27 lut 2023

NIE ROZMAWIAŁEŚ? NIE UWIERZYŁEŚ? NIE ZAUWAŻYŁEŚ?

Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii rozpoczęła akcję pn. "#Rozmawiaj#Reaguj", której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich,  zwiększenie świadomości społecznej, a także wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

 

czytaj więcej
22 lut 2023

DODATEK GAZOWY

Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022 poz.2687).

Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Refundacji podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową. (Za gaz płynny LPG refundacja podatku VAT nie przysługuje!)
Kryterium dochodowe:
•    2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
•    1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego na osobę.
 Konieczny jest wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozliczeniowej, dokumentującej rzeczywiste zużycie gazu. Ważne: faktury prognozowane nie stanowią podstawy do złożenia i pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu faktury rozliczeniowej VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023
Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w terminie:
- do dnia 29 lutego 2024 r. (w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT)
- po dniu 29 lutego 2024 r. w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury, która jest przedmiotem wniosku.

Wymagane dokumenty:
Do wniosku o refundację podatku VAT za gaz należy załączyć:
1.    fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
2.    dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
3.    dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: oświadczenia wnioskodawcy o dochodach wszystkich członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4.    w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,   
5.    W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy, umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
•    od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego za 2021 rok,
•    od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego za 2022 rok.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:
•    w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej, po przez wysyłkę na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, przy użyciu aplikacji mObywatel lub tradycyjnie w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.                                                                                                                                                                                                                               Plik do pobrania:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

czytaj więcej
21 lut 2023

DARMOWE WCZASY Z REHABILITACJĄ DLA OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO

Informujemy o możliwości skorzystania z darmowego pobytu na turnusach rehabilitacyjnych w Pałacu w Przełazach (Gmina Lubrza). Projekt pn. „Rehabilitacja w Przełazach 2021 – 2023”, który jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem dla osób pracujących. Szczegóły na stronie internetowej.

https://palac-przelazy.pl/rehabilitacja-w-przelazach-2021-2023/

czytaj więcej
17 lut 2023

WAŻNE INFORMACJE

Informujemy, że w dniach od 20-26 lutego 2022 roku trwa TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, które maja prawo do bezpłatnego wsparcia:
•    Prawnego
•    Psychologicznego
•    Materialnego
•    Innego, zgodnego z potrzebami.

Powyższa pomoc jest świadczona w ramach Funduszu Sprawiedliwości.
Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym
+48 222 309 900
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia