• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

08 lut 2021
01 lut 2021

O NOWYCH KRYTERIACH UPRAWNIAJĄCYCH DO OTRZYMYWANIA ŻYWNOŚCI

Przypominamy, że nastąpiły zmiany do wytycznych dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.
Podwyższeniu  uległo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej do 220%. Oznacza to, że pomoc żywnościowa przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie  gospodarującej;
- 1 161, 60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny, które nie otrzymywały do tej pory żywności, a chciałyby skorzystać z ww. pomocy, proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka do pracownika pierwszego kontaktu, celem sprawdzenia dochodu i możliwości kwalifikowania się do otrzymywania tej formy wsparcia.
Nadmieniamy, że dotychczasowe skierowania, złożone w 2020 roku, obowiązują do sierpnia 2021 roku.

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia