• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

18 kwi 2024

LUBISZ POMAGAĆ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

Poszukujemy osób chętnych na stanowisko opiekuna osoby zależnej, którego praca koncentruje się na usługach opiekuńczych wśród osób niepełnosprawnych lub starszych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Deszczno. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opiekę higieniczną.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, przy ul. Strażacka 5, nr tel. 733 955 800.

czytaj więcej
12 kwi 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO "ASYSTENT RODZINY"

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie ogłasza nabór kandydata na stanowisko Asystenta rodziny

1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno
2. Określenie stanowiska: Asystent rodziny
3. Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy.
4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Asystentem rodziny może być osoba, która
a) posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 1006 z póź.zm) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
f) posiada obywatelstwo polskie;
g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5. Wymogi pożądane:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej, kodeks rodzinny i opiekuńczy, KPA
 2. wysoka kultura osobista
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. umiejętność pracy w grupie
 11. prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV; List motywacyjny
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej; (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów);
 3. Oświadczenie o niekaralności;
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

8.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie, ul Strażacka 5, 66-446 Deszczno, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent rodziny”.

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. do godziny 10.00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do OPS.Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie OPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

9.Informacje dodatkowe:

 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych
  i  w dni ustawowo wolne od pracy (40 godzin tygodniowo).
 2.  Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę na terenie gminy Deszczno.
 3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 5. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.
 6. Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Ośrodku, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest mniejsza niż  6%.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie

Maria Butrym

 

czytaj więcej
14 mar 2024

LUBISZ POMAGAĆ? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

Poszukujemy osób chętnych na stanowisko opiekuna osoby zależnej, którego praca koncentruje się na usługach opiekuńczych wśród osób niepełnosprawnych lub starszych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Deszczno. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opiekę higieniczną.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, przy ul. Strażacka 5, nr tel. 733 955 800.

 

czytaj więcej
04 mar 2024

ZMIANY W PROGRAMIE "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że 1 marca bieżącego roku weszła w życie bardzo korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.
Obecnie w programie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy).
Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.
Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością która:
1.    posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;
2.    posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

lub

opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
3.    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4.    złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5.    złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu

 

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia