• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

01 wrz 2022

WYPRAWKI SZKOLNE DLA DZIECI

Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wlkp. przekazał bezpłatnie 30 paczek dla uczniów z terenu Gminy Deszczno. Wśród obdarowanych pociech, wyprawki szkolne otrzymały również dzieci z Ukrainy, które od dłuższego czasu przebywają na terenie gminy. Ufundowane prezenty obejmowały plecaki, przybory szkolne i maskotki.
W imieniu obdarowanych dzieci, pięknie dziękujemy!

 

czytaj więcej
31 sie 2022

INFORMACJE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA Z BANKU ŻWYWNOŚCI

Na prośbę Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przekazujemy informacje nt. realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus.
Od grudnia 2022 roku do czerwca 2023 roku przewidziano realizację ostatniego etapu dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) pod nazwą Podprogram 2021 Plus.
Podstawę wdrażania Podprogramu 2021 Plus stanowi dokument „Zmiana Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 (…) w ramach Podprogramu 2021 Plus z dnia 11 sierpnia br.”. Dokument udostępniony jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus.
W związku z powyższym informujemy, że wszystkie osoby które dotychczas korzystały z tej formy wsparcia, a także te, które chciałyby skorzystać, a do tej pory nie otrzymały skierowania, proszone są o osobisty kontakt z naszym Ośrodkiem.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

 

czytaj więcej
31 sie 2022

DOŻYWIANIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu "Posiłek w szkole i domu".
Pomoc w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła) przysługuje rodzinom, w których pomimo spełniania kryterium dochodowego, tj. kwoty 900,00 zł na członka rodziny, występują inne przesłanki, wymienione w art. 7 ust. 2 - 15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. status osoby bezrobotnej; niepełnosprawność; długotrwała choroba, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim).
W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, wymieniając w nim dzieci oraz placówki, do których będą uczęszczać w roku szkolnym 2021/2022. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu: 95 728 76 59.

 

czytaj więcej
19 sie 2022

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Informujemy, że Stowarzyszenie CIVIS SUM na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/obywatelskiej i mediacji na terenie powiatu gorzowskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

 

czytaj więcej
18 sie 2022

DODATEK WĘGLOWY

W dniu 12 sierpnia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Dodatek węglowy to wypłacenie kwoty 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Należy nadmienić, że w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego i złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.


Komu nie przysługuje dodatek węglowy?


Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r., wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Jednakże - odmowa, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.


Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 95 728 76 73, 95 728 76 59 lub osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie.

Wniosek o dodatek węglowy- do pobrania

 

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia